Boston Acoustics

Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van de informatie op een website van Boston Acoustics - onderdeel van D&M Europe B.V. - of op een website van aan D&M Europe B.V. gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen van D&M Europe B.V., verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen:

1.Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de juistheid van de informatie op de homepage van de website van Boston Acoustics en de andere websites van Boston Acoustics (hierna samen te noemen: "Websites"), WORDT DE INFORMATIE OP DEZE SITES AANGEBODEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE EN D&M EUROPE B.V. EN DE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN VAN D&M EUROPE B.V. AANVAARDEN IN GEEN GEVAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE BESCHIKBAAR GESTELDE INFORMATIE, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD. Boston Acoustics kan niet waarborgen dat de websites of de servers die deze websites beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

2. Boston Acoustics behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op de Websites zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of bij te werken.

3. De Websites bevatten mogelijk links naar andere websites die niet onder het beheer van Boston Acoustics vallen. Boston Acoustics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Boston Acoustics heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet als zodanig worden uitgelegd dat Boston Acoustics de inhoud van dergelijke sites zou onderschrijven.

4. De informatie op deze websites mag alleen worden gebruikt, gekopieerd of verspreid in ongewijzigde vorm en voor niet-commercieel gebruik, en op voorwaarde dat de auteursrechtvermelding onderaan de desbetreffende pagina in alle reproducties wordt behouden. Dit recht tot gebruik strekt zich niet uit tot eventueel aangeboden software, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder lid 6.

5. De Websites bieden toegang tot internationale productcatalogi van Boston Acoustics en verwijzen daardoor mogelijk naar specifieke producten en services van Boston Acoustics die niet in alle landen (algemeen) verkrijgbaar zijn. Een dergelijke verwijzing houdt niet in dat Boston Acoustics van plan is dergelijke producten of services in een bepaald land aan te bieden.

6. Software die beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload vanaf een van de Websites wordt ter beschikking gesteld onder de toepasselijke licentievoorwaarden. Tenzij in de licentievoorwaarden anders wordt bepaald, is het gebruik van de software uitsluitend toegestaan voor eindgebruikers, en is het op enigerlei wijze kopiëren, reproduceren of distribueren van de software uitdrukkelijk verboden.
EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE WORDT UITSLUITEND GEACCEPTEERD VOOR ZOVER ZULKS VOORTVLOEIT UIT DE TOEPASSELIJKE LICENTIEVOORWAARDEN. BOSTON ACOUSTICS WIJST HIERBIJ IEDERE ALLE VERDERE GARANTIES, VERKLARINGEN EN BEPALINGEN AF MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE, DAARONDER MEDE INBEGREPEN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES.

7. Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan Nederlands recht.

8. Het auteursrecht op de Websites inclusief inhoud berust bij Boston Acoustics of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

De beschikbaarheid van bepaalde modellen varieert per land. Boston Acoustics behoudt zich het recht voor het ontwerp en de specificaties van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.